NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD – 56. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, 2022

Vítejte na 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (dále jen "MFF KV"). Byli bychom rádi, aby pro Vás i ostatní návštěvníky byla návštěva MFF KV příjemným zážitkem. Laskavě Vás proto žádáme o akceptaci pravidel uvedených v návštěvním řádu, jehož účelem je zejména zajištění bezpečnosti, požární ochrany, jakož i zajištění ochrany zdraví a majetku v areálu akce. Areálem akce (dále jen "areál") se pro potřeby tohoto návštěvního řádu rozumí veškeré prostory, v nichž se nacházejí festivalové kinosály, jsou poskytovány a zajišťovány služby související s MFF KV, jsou pořádány dopro-vodné akce a dále veškeré další označené prostory provozovatele a partnerů MFF KV.

Návštěvníci MFF KV jsou povinni chovat se v areálu akce tak, aby svým jednáním neohrožovali bezpečnost, zdraví a majetek třetích osob, stejně tak jako zařízení umístěná v areálu. Návštěvníci MFF KV jsou dále povinni dodržovat pokyny a nařízení pracovníků pořadatele, osob pověřených pořadatelem, jakož i pokyny a nařízení složek integrovaného záchranného systému, Městské policie Karlovy Vary a pracovníků hasičských, zdravotnických a bezpečnostních služeb.

Návštěvníci MFF KV jsou povinni dodržovat veškerá hygienická a bezpečností opatření související s aktuální epidemiologickou situací a dalšími pokyny pořadatele. Dále se klade důraz na důsledné dodržování pravidel osobní hygieny všech účastníků akce. Je zodpovědností každého návštěvníka, aby se choval v areálu konání akce ohleduplně a bezpečně.

Návštěvníkům MFF KV není povoleno:

 • Kouřit ve všech vnitřních prostorách areálu, není-li k tomu přímo vyznačen
 • Vstupovat do prostor areálu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek, psychotropních látek a jiných látek s psychoaktivními účinky
 • Přivádět do vnitřních prostor areálu jakákoli zvířata s výjimkou asistenčních psů pro hendikepované
 • Používat mobilní telefon nebo jakékoliv záznamové zařízení během jakéhokoliv představení nebo akce v rámci MFF KV (dále jen „představení“)
 • Rušit představení hlasitým hovorem či jiným jednáním odporujícím zásadám společenského chování
 • Používat únikové východy určené výhradně k evakuaci
 • Používat projevů odporujících dobrým mravům, zejména projevům vulgárním, násilným a hanobícím rasu
 • Vnášet do areálu zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty použitelné jako sečné, bodné či úderové zbraně
 • Vnášet do areálu výbušné, hořlavé, toxické či lepkavé látky, jakož i jiné zdraví nebezpečné látky a jedy
 • Zapalovat a odstřelovat jakoukoli pyrotechniku v areálu a zakládat zde oheň
 • Vnášet do areálu materiály propagující organizace či osoby, které nejsou oficiálními partnery pořadatele
 • Vnášet do areálu materiály propagující polickou stranu či hnutí a jakékoli další politicky zaměřené materiály
 • Ničit či poškozovat jakákoli zařízení a vybavení umístěné v areálu akce a to včetně poškozování věcí jejich popisováním, polepováním a postřikováním sprejem
 • Úmyslně poškozovat bezpečnostní či protipožární zařízení, jakož i rozvody vody či elektrické energie
 • Nepořizovat v areálu ani při představeních zvukové a obrazové záznamy pro jakékoliv jiné než soukromé účely bez předchozího písemného souhlasu pořadatele
 • Účastnit se představení, jestliže nesplňují věkovou hranici stanovenou výrobcem či distributorem audiovizuálního díla. Návštěvníci jsou za tímto účelem povinni prokázat na základě výzvy pořadatele či jím oprávněných osob skutečnost, že splňují příslušnou věkovou hranici.

Odpovědnost za škodu:

 • Vstup a užívání areálu uskutečňují návštěvníci na vlastní nebezpečí a jsou povinni počínat si zde tak, aby předcházeli vzniku škod na zdraví a majetku, a to jak vlastním, tak na zdraví a majetku třetích osob. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škodu na zdraví či majetku vzniklou návštěvníkovi zaviněním jiného návštěvníka v důsledku jak úmyslného, tak neúmyslného jednání, jímž byla škoda způsobena.
 • Návštěvníci jsou povinni odkládat věci výlučně na místech k tomuto účelu vyhrazených pořadatelem. Pořadatel není odpovědný za ztrátu věcí mimo místa jím vyhrazená k úschově či odkládání věcí. Věci odložené mimo prostory určené k jejich odkládání mohou být pořadatelem či jím oprávněnými osobami odstraněny; dále s nimi bude nakládáno v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
 • Pořadatel je oprávněn vyžadovat po návštěvníkovi vydání věcí, jimiž byla způsobena pořadateli či jakékoli třetí osobě škoda na zdraví či majetku.

Pravidla stanovená v tomto návštěvním řádu mohou být dále doplněna pravidly souvisejícími s jednotlivými představeními pořádanými v areálu akce. Účastník je povinen na žádost pořadatele nebo jím pověřené osoby (zejména bezpečnostní služby) umožnit provedení kontroly dodržování pravidel návštěvního řádu. V případě porušení pravidel zde uvedených jsou pořadatel nebo jím pověřené osoby oprávněni návštěvníka z prostor areálu či jeho části vykázat. Návštěvník je povinen na základě výzvy pořadatele či jím oprávněné osoby prostor opustit. Areál akce je monitorován.

Každý návštěvník svou účastí na 56. MFF Karlovy Vary a vstupem do jakýchkoli prostor jeho pořádání vyjadřuje svolení se zaznamenáním a neomezeným užitím jeho obrazových snímků a zvukových, obrazových a/nebo zvukově-obrazových záznamů jeho projevů osobní povahy všemi způsoby pro účely obvyklé dokumentace a propagace MFF Karlovy Vary i pro potřeby spolupráce pořadatele s partnery a podporovateli MFF Karlovy Vary, vč. plnění povinností vůči nim. Toto svolení je udělováno pořadateli MFF KV, jakož i ostatním členům skupiny KVIFF Group. Více na http://www.kviff.com/cs/o-festivalu/ochrana-osobnich-udaju.

V Praze dne 9. března 2022

Pořadatel MFF KV: Film Servis Festival Karlovy Vary, a.s., sídlem Panská 892/1, 110 00, Praha 1, IČ: 25694545, společnost zapsaná v obchodním rejstří-ku:
Městský soud v Praze, oddíl B., vložka 5552

YouTube

Festival na síti: Instagram Youtube Twitter Facebook

© 2022 FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. [email protected] +420 221 411 011 Všechny kontakty

HistorieHistorie GalerieGalerie
UbytováníUbytování Festival Pass, vstupenky, rezervaceFestival Pass, vstupenky
HistorieHistorie KontaktyKontakty
Archív filmůArchív filmů KVIFF TalksKVIFF Talks
Industry Days Programme 2021Industry Days Programme KontaktyKontakty
VideogalerieVideogalerie GalerieGalerie
KontaktyKontakty Denní plányDenní plány
HistorieHistorie Průvodce festivalemPrůvodce festivalem